God geeft om alle mensen die naar Zijn beeld zijn gemaakt

In deze korte serie met als thema ‘God, de Bijbel en de wees’ willen we vanuit Bijbels perspectief ons verdiepen in het belang dat God hecht aan de zorg voor de wezen. Dit is heel prominent aanwezig in de Bijbel, maar lijkt tegenwoordig wat naar de achtergrond geraakt. We hopen door deze serie jou te motiveren om in actie te komen ter bescherming van de wezen. Bij een wees denken we vaak aan een kind dat één of beide ouders heeft verloren. Dat is inderdaad correct, maar de meeste kinderen (90%) die wereldwijd in opvangtehuizen leven en hulp nodig hebben zijn echter geen weeskinderen. Dit zijn de zogenaamde ‘sociale wezen’. Deze kinderen kunnen niet meer bij hun ouders wonen door bijv. armoede, gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen, misbruik, verwaarlozing, ziekte, handicaps of noodsituaties. Als we nadenken over wat de Bijbel ons zegt over de zorg voor de wezen moeten we in gedachten houden dat daar in onze huidige context dus alle kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen bijhoren.

Geschapen naar Gods beeld

In Genesis 1:26-27 lezen we dat God de mens schiep naar Zijn beeld. Het beeld zijn van God houdt in dat de mens geschapen is met een aantal gemeenschappelijke eigenschappen als God zelf. Zo kan de mens denken, voelen, redeneren, liefhebben, blijdschap tonen, zich voortplanten, keuzes maken, en als belangrijkste, de mens kan als enige van de schepping God persoonlijk kennen en een relatie met Hem hebben door middel van Jezus Christus. We lezen ook dat God zich verblijdt in Zijn schepping. Hij zag dat het goed was (Gen. 1:25). Nadat Hij Adam en Eva geschapen had zag Hij dat het meer dan alleen goed was, het was zeer goed (Gen. 1:31). De schepping was niet compleet zonder de mens. Hier, en elders in de Bijbel, zien we de liefde die God heeft voor de mens die Hij geschapen heeft naar Zijn beeld. En wij zijn niet geschapen zonder een doel, God heeft ons geschapen met als doel om Hem te dienen en de eer te geven.  Dat doet de mens van nature niet vanwege zijn zondige karakter, maar is wel het doel van een christen die zijn Redder de eer wil geven.

Elk mens is waardevol in de ogen van God

Waarom is het zo belangrijk dat we geschapen zijn naar Gods beeld? Iemand die niet gelooft dat God de mensheid heeft geschapen naar Zijn beeld zal zich wellicht niet zo erg druk maken om andere personen waardig te behandelen. Dat kunnen we zien in de samenleving om ons heen. Personen die de mensheid daarentegen zien als het beeld van God hebben een andere kijk op het leven, omdat ze het beeld van God zijn. Zij zullen waarde hechten aan mensen vanuit de baarmoeder tot aan het graf. Zij zullen andere mensen dan ook altijd op een waardige en eervolle manier behandelen.

Als we God de eer willen geven moeten we waarde hechten aan datgene waaraan God waarde hecht, en God hecht waarde aan de mensen. God kent geen verschillende waarden toe aan verschillende mensen, iets wat wij soms wel doen. De Bijbel laat ons zien dat iedereen van evenveel waarde is. Een rijke is in de ogen van God niet meer waard dan een arme (Spreuken 22:2) en de arme en de onderdrukker zijn gelijk (Spreuken 29:13).

Nalaten van zorg voor wezen en armen is onteren van God zelf

Koning Salomo zegt het volgende in Spreuken 17:5: Wie de arme bespot, smaadt diens Maker. Als wij een van de mensen die naar Gods beeld zijn gemaakt onteren, onteren we God Zelf. Als we niet handelen ter bescherming van de mensen die het beeld van God dragen geven we hen niet de waarde die God hen geeft. Het feit dat God om de mensen geeft die Hij naar Zijn beeld heeft geschapen geeft aan dat wij hetzelfde moeten doen. Vanwege de bijzondere waarde die elke persoon heeft als drager van het beeld van God, moet de reactie van christenen altijd vol van mededogen zijn voor elk van hen.

In veel passages in de Bijbel kunnen we het gebod vinden om voor de wezen en armen te zorgen. Het onteren of afwijzen van de armen en wezen is in Gods ogen hetzelfde is als het onteren en afwijzen van Hemzelf die wel om hen geeft. Het resultaat van het nalaten van deze zorg kunnen we lezen in Mattheus 25:45 waar Jezus zegt “Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van de geringste niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf”.

Veel wezen en arme mensen hebben een laag zelfbeeld en denken dat ze weinig waarde hebben. In de samenleving worden ze vaak ook als minderwaardige personen behandeld. Als wij als christenen daarentegen wel gehoor geven aan de roep van de wezen dan toont dat hen aan dat ze waarde hebben als dragers van het beeld van God. Zo kunnen wij God eren door waarde te geven aan personen die geschapen zijn in Zijn evenbeeld als kroon op de schepping.

Om over na te denken

De uitdaging is om dit concreet te maken in ons dagelijkse leven. Daarom enkele vragen om over na te denken:

  1. Wat verandert er voor jou in de omgang met andere personen als je hen ziet als personen geschapen als het beeld van God?
  2. Hoe vaak heb jij jezelf van meer waarde geacht dan iemand anders, of heb je jezelf minder gevoeld?
  3. Veel personen met evenveel waarde als ons worden in hun waardigheid aangetast door armoede, misbruik of mishandeling. God roept ons als christenen op om hen te beschermen en te helpen, op welke manier kun jij dat concreet in jouw omgeving doen?